Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Barbara Hlibowicka-Węglarz
O „cudownych formacjach”, czyli rzecz o językach kreolskich
What shall be understood under creole language?

Krzysztof Tomasz Witczak
Etniczny charakter Epirotów i Macedończyków
The ethnic character of ancient Epirotes and Macedonians

Bartłomiej Alberski
Cechy składniowe i semantyczne dotąd
Syntactic and semantic features of dotąd

Krzysztof Jaskuła
Uwagi o elizji spółgłosek wargowych we współczesnej polszczyźnie mediów
Remarks on the elision of labial consonants in contemporary Polish media

Emilia Kubicka
Czy mówiąc prostszym językiem, mówimy prościej? Formalnie narzędnikowe frazy charakteryzujące mówienie
Do we speak simpler when using a simpler language? Formally instrumental phrases which characterize speech

Mariola Wołk
‘Dziwność’ a problem oceny (na przykładzie przymiotnika dziwny)
‘Strangeness’ and the problem of evaluation (on the basis of the adjective dziwny)

Anna Lenartowicz-Zagrodna
O sposobie konstruowania haseł w dawnych słownikach przekładowych (na przykładzie prac Łukasza Brzezwickiego)
On the method of constructing entries in old translation dictionaries (using the example of the works of Łukasz Brzezwicki)

Dorota Masłej
O potrzebie zastosowania terminu wernakularyzacja w polskich badaniach historycznojęzykowych
On the need for the term vernacularization in Polish historical linguistic research

Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak
Z etymologii łemkowskich. Cz. I
Lemko etymologies. Part I

Mirosław Jankowiak
Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański)
Lexical borrowings from Polish in Belarusian dialects of Lithuania (the Varėna District)

Katarzyna Prorok
Wziął braciszek strzelbiczkę, trafił myśliweczka w główeczkę… O (nie)konwencjonalnych użyciach zdrobnień w polskich pieśniach ludowych
Wziął braciszek strzelbiczkę, trafił myśliweczka w główeczkę… On (un)conventional uses of diminutives in Polish folk songs

Kacper Kardas
Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa. Nieznany rękopis Jana Łosia
Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa An unknown manuscript by Jan Łoś

Zofia Kubiszyn-Mędrala, Monika Szpiczakowska
Wspomnienie o Profesor Zofii Kurzowej (w piętnastą rocznicę śmierci)
Remembering Prof. Zofia Kurzowa (on the fifteenth anniversary of her death)

Mirosław Skarżyński
Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Contributions to the history of the Society of Friends of the Polish Language

Marek Stachowski
Nieznany wiersz okolicznościowy orientalisty Tadeusza Kowalskiego
An unknown occasional poem by Polish Orientalist Tadeusz Kowalski

Michał Głuszkowski
Całościowe badania społeczności językowych
Comprehensive research on speech communities

Elwira Bolek
Gra znakami i znaczeniami w polskim artystycznym plakacie teatralnym
Play on signs and meanings in Polish artistic theatre posters

Celina Heliasz-Nowosielska
Ruch, gest, gestykulacja w tekstach specjalistycznych i niespecjalistycznych
Movement, gesture, and gesticulation in specialist and non-specialist texts

Katarzyna Wasilewska
Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych
Frequency and functions of compound and complex prepositions in administrative reports