Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Rafał Łatka
Wstęp

Mateusz Szpytma
Raczej koniunkturalizm niż idealizm. Kilka refleksji na temat "realizmu" Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i jego członków
Opportunism instead of idealism. Some reflections about the "realism" of the United Peasant Party and its members

Mirosław Szumiło
"Realizm" polityczny w kierownictwie PZPR - płaszczyzny i interpretacje
Political "realism" in the leadership of PUWP - aspects and interpretations

Adrian Tyszkiewicz
W okowach "demokratycznego centralizmu" - przypadek Stronnictwa Demokratycznego w PRL
In the grip of "democratic centralism" - the case of The Democratic Party in The People Republic of Poland

Antoni Dudek
Program Stowarzyszenia PAX. Realizm, koniunkturalizm czy utopia?
The program of the PAX association. Realism, opportunism or utopia?

Roman Graczyk
Realizm polityczny "Tygodnika Powszechnego" (1945-1989)
The political realism of "Tygodnik Powszechny" (1945-1989)

Marek Kornat
Problem realizmu w polskiej myśli politycznej na uchodźstwie po II wojnie światowej - pytania i tezy
Problems of political realism in Polish political thought in exile after World War II - questions and theses

Tomasz Gąsowski
"Niesłychanie pożyteczni szaleńcy". Przedsierpniowi opozycjoniści w poszukiwaniu formuły realistycznego działania
"Extremely useful madmen". Opposition in Poland before the "Solidarity" movement in search of a realistic formula for action

Jan Olaszek
"Solidarność" i opozycja demokratyczna w PRL w latach 1982-1988 a problem realizmu politycznego
"Solidarity" and the democratic opposition in the Polish People's Republic in 1982-1988 and the problem of political realism

Ryszard Terlecki
Okrągły stół. Czy było warto?
The Round Table. Was it worth it?

Piotr Kimla
Realizm z fałszywej analogii historycznej wywiedziony Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego
Realism based on the false historical analogy. A case of Ksawery Pruszyński

Maciej Zakrzewski
I kto tu jest realistą? Wokół braci Mackiewiczów, Rosji, komunizmu i Polski Ludowej
Who is a realist? On Mackiewicz brothers, Russia, communism and People's Republic of Poland

Rafał Łatka
Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?
Can we call cardinal Wyszyński the political realist?

Miłowit Kuniński
Realizm polityczny i ekonomiczny Mirosława Dzielskiego
Political and economic realism of Mirosław Dzielski

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Czy niezależne pisma emigracyjne mogą zmienić rzeczywistość polskiej diaspory?
Can independent emigration press change the reality of Polish diaspora?

Monika Kaczmarek-Śliwińska
Funkcjonowanie polityków w nowych mediach - pomiędzy kreowaniem wizerunku a agresją elektroniczną?
New media and politicians - between image creation and electronic aggression

Alicja Łaska-Formejster
Polityczna gra o prawną regulację procedury in vitro - analiza wybranych aspektów debaty w przestrzeni medialnej
The politics game for regulation of in vitro fertilisation procedure - the aspects of debate in the media sphere analysis

Maciej Miżejewski
Media i polityka we Włoszech
Nature of the media and the expectations of politicians in Italy

Krystyna Daniel
Media jako źródło informacji o wymiarze sprawiedliwości
The Media as the Source about Administration of Justice

Aleksandra Bagieńska-Masiota
Problematyka wolności słowa w kontekście uregulowań prawnych dotyczących cenzury w latach 1944-1981 w Polsce
Issues arising from Freedom of Expression in the context of censorship regulation in the years 1944-1981 in Poland

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Prawnokarne ograniczenie wolności wypowiedzi w Polsce (wybrane aspekty)
Penal limitation on freedom of expression in Poland (selected aspects)

Konrad Kubala
Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich exposé III Rzeczpospolitej
Political Rhetoric in the Service of Understanding and Justification of Democratic Capitalism Reality in Selected Polish Exposé of the Third Republic of Poland

Beata Zając
Językowe środki deprecjacji przeciwnika w debatach telewizyjnych między liderami partyjnymi
Language means of depreciation of an opponent in television debates between party leaders

Paweł Jakubowski
"Debata" Tomasza Lisa z Jarosławem Kaczyńskim Techniki erystyczne wykorzystane podczas telewizyjnego wywiadu przed wyborami 2011 r.
"Debate" between Tomasz Lis and Jarosław Kaczyński. Eristic techniques used during the television interview before the election of 2011

Karolina Messyasz
Dyskurs medialny i polityka wobec młodzieży a jej społeczne reprezentacje
Media discourse, policy towards youth and its social representations

Marcin Kotras
Konstruowanie rzeczywistości politycznej. Analiza okładek tygodników "Uważam Rze" i "Polityka"
Political reality constructing. "Uważam Rze" and "Polityka" weekly magazines covers analysis

Małgorzata Winiarska-Brodowska
Internauci o polityce europejskiej. Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe
Internet users on European politics. A comparative analysis of discussions on the Debate Europe forum

Agnieszka Walecka-Rynduch
Wideoidelogia i youtubizacja jako narzędzia politycznego public relations
Video-ideology and Youtubization as a Political Tool of Public Relations

Paulina Olechowska
Rola mediów w komunikacji międzynarodowej na przykładzie wydarzeń frankfurckich z 1995 roku
The Role of Media in International Communication as Illustrated by Events in Frankfurt in 1995

Agata Krzywdzińska
Kondycja zawodu dziennikarza w Rosji
Status of Russian journalism

Marta Polaczek-Bigaj
Ewolucja technologiczna w mediach a proces zmian społeczno-kulturalnych i ich wpływ na prasę w Polsce
The technological evolution of the media and the process of socio-cultural changes and their impact on the press in Poland

Magdalena Zawalska
Agenda mediów a ich stronniczość (telewizyjne serwisy informacyjne)
Media agenda and its bias (television news services)

Anna Szwed
Prywatność w mediach - obraz polityka w tygodniku opinii "Wprost"
Privacy in the media - the policy image in the weekly "Wprost"

Alicja Malewska
Zenonas Norkus, On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania: a qualitative comparative analy sis of patterns in postcommunist transformation Apostrofa/CEU PRESS, Vilnius 2012