Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Demografia. Współczesne zjawiska i teorie

Marek Okólski, Agnieszka fihel

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2012
Stron: 358
Dział:
ISBN: 9788373836129
 
 
 

 

Marek Okólski, Agnieszka fihel

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2012

Dział:

Stron: 358

ISBN: 9788373836129

 Autorzy zarysowują główne zjawiska, z jakimi mierzy się dziś demografia: wzrost zaludnienia Ziemi, wydłużanie się życia ludzkiego, słabnięcie rozrodczości, starzenie się populacji, nasilanie się mobilności terytorialnej oraz liczne, przebiegające różnorako przestrzenne lub kulturowe zróżnicowania tych zjawisk. Wskazują na obecne i przyszłe wyzwania społeczne mające swoje źródło w tych zjawiskach. Adresatami książki są wszystkie osoby interesujące się problemami życia społecznego, jego aspektami socjobiologicznymi oraz zachowaniami reprodukcyjnymi ludzi. 

 
Marek Okólski - profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, profesor i dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim, przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk i członek Rządowej Rady Ludnościowej. Wielokrotnie wykładał na uczelniach zagranicznych. Był doradcą instytucji rządowych, ekspertem organizacji międzynarodowych i pracownikiem ONZ. Kierował licznymi krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Opublikował około 400 prac naukowych (w tym blisko 30 książek) z zakresu ekonomii, demografii i socjologii, znaczną ich część za granicą.
 
Agnieszka Fihel - adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami na tymże uniwersytecie. W latach 2009 oraz 2011 odbyła staż naukowy (typu post-doc) w Krajowym Instytucie Badań Demogaficznych (INED) w Paryżu. Laureatka stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Z wykształcenia ekonomistka i socjolog. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesne procesy ludnościowe; autorka wielu artykułów na temat umieralności oraz migracji międzynarodowych. 
 
Jest to dzieło oryginalne, przedstawiające procesy demograficzne w różnej skali przestrzennej, w ujęciu: przeszłość, stan aktualny, perspektywy - przy wykorzystaniu stosownych metod, teorii, najnowszej krajowej i światowej literatury i źródeł odnoszących się do przedmiotu.
Z recenzji prof. Jerzego T. Kowaleskiego Walorem pracy jest nie tylko ujęcie kanonicznych zagadnień demografii jako dyscypliny naukowej, ale i osadzenie ich w szerszym ekonomicznym, społeczno-historycznym i kulturowym podłożu. Książka jest także odpowiedzią na głębokie przemiany w naturze zjawisk demograficznych, jakie gwałtownie się dokonują w przeciągu ostatnich 40 lat na skutek globalnych oddziaływań ekonomicznych i społecznych, ukazując świat w kolejnej transformacji. Z recenzji prof. Krystyny Slany