Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Kiedy wieś staje się miastem. Socjologiczna analiza procesów łączenia miasta i gminy wiejskiej Zielona Góra

Krzysztof Lisowski

Wydawnictwo: Nomos Zakład Wydawniczy, 2017
Stron: 310
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376884158
Wydanie papierowe

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Autor: Krzysztof Lisowski

Wydawnictwo: Nomos Zakład Wydawniczy, 2017

Dział:

Stron: 310

ISBN/ISSN: 9788376884158

Praca Krzysztofa Lisowskiego, mieszcząca się w nurcie badań socjologii miasta, porusza ważny poznawczo i doniosły społecznie problem, jakim jest proces łączenia miasta i gminy Zielona Góra w jeden organizm administracyjno-społeczny. Monografia ma głównie charakter empiryczny i jest nastawiona na udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki zdecydowały o podjęciu przez mieszkańców decyzji o połączeniu miasta i gminy. Recenzowana praca stanowi nowatorską i interesującą próbę ukazania społecznych uwarunkowań procesów suburbanizacji na przykładzie konkretnych społeczności lokalnych o różnych interesach. W polskiej literaturze socjologicznej nie było dotychczas tego typu monografii, stworzonej na podstawie tak szeroko zakrojonych badań empirycznych.

 

z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Saksona

 

Krzysztof Lisowski położył nacisk na analizę socjologiczną procesu połączenia miasta z gminą i rolę ich mieszkańców w tym procesie. Pisząc o roli społeczności miasta i gminy, wręcz doskonale zdiagnozował przeplatanie się wzajemnych interesów obu samorządów. Zaczął od kwestii ogólnych i teoretycznych, następnie przeszedł do spraw konkretnych, przyziemnych i lokalnych, które miały przecież największy wpływ na przychylność mieszkańców gminy wobec połączenia z miastem. Dobrze zna temat, o którym pisze, gdyż najważniejszą część materiału empirycznego dostarczył sobie sam poprzez wnikliwe i wielokrotne badania wśród mieszkańców miasta i gminy. Stanowi to podstawowy i oryginalny materiał źródłowy, stąd też praca ma twórczy, a nie odtwórczy charakter.

 

 

z recenzji prof. dra hab. Czesława Osękowskiego  


Krzysztof Lisowski – (ur. w 1963 r.) doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jest adiunktem w Zakładzie Metodologii i Socjologii Empirycznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii pogranicza, socjologii miasta i metodologii badań społecznych. Był kierownikiem dwóch grantów finansowanych przez MNiSW i NCN: „Procesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej na pograniczu zachodnim po akcesji Polski do Unii Europejskiej” oraz „Dynamika zmian społecznych na pograniczu zachodnim Polski. Procesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej – kontynuacja”. Jest jednym z pomysłodawców i twórców Lubuskiego sondażu społecznego – lokalnej wersji Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (PGSS) i wielu innych projektów badawczych. Autor monografii „Orientacje aksjologiczne młodzieży miasta przygranicznego” i wielu artykułów poświęconych problematyce pogranicza, łączeniu samorządów i kwestiom metodologii badań.