Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, t. 1-2

Stanisław Grodziski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018
Stron: 732
Studia galicyjskie, 5
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376388434

 

Autor: Stanisław Grodziski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018

Studia galicyjskie, 5

Dział:

Stron: 732

ISBN/ISSN: 9788376388434

 

Prof. dr hab. Stanisław Grodziski należy do nestorów polskiej nauki, w szcze¬gólności tych, którzy odcisnęli na niej niepowtarzalne piętno, głównie swoim do¬robkiem, lecz również zmysłem organizacyjnym, przyczyniając się do rozwoju polskiej i europejskiej humanistyki. Ten urodzony w 1929 r. w Prusach (obecnie dzielnica Krakowa) uczony przez całe swoje życie współpracował z macierzystym Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Polską Akademią Umiejętności, którą wspól¬nie z innymi naukowcami reaktywował. Pochodzi z rodziny inteligenckiej – jego ojciec był znanym adwokatem, związanym z ruchem ludowym, a matka nauczy¬cielką. 

Młodość krakowskiego uczonego upłynęła pod znakiem trudów i cierpienia – wczesna śmierć matki, wybuch wojny, przesiedlenie przez okupanta z majątku rodziny Grodziskich na kolejne nowe miejsca, zagrożenie życia poprzez możli¬wość aresztowania, działalność konspiracyjna ojca, później także Stasia, który po zaprzysiężeniu przez ojca był jednym z najmłodszych żołnierzy AK. (…) 
Uzupełniał naukę na kursach wieczorowych, które odbywał podczas okupa¬cji na tzw. tajnych kompletach, a w roku akademickim 1947/1948 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia odbył sprawnie – w trybie czteroletnim, kończąc je w roku akademickim 1950/1951. (…) 

Jeszcze będąc studentem, uczęszczał – jako wolny słuchacz – na wykłady Wydziału Historycznego, a mistrz, Adam Vetulani, wysłał go na roczną praktykę do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. Tu nabywał umiejętność celnego formułowania wniosków w ocenie materiału archiwalnego i ogładę naukową – cechy, które uczyniły z niego mistrza słowa. 
Jego prace mają tę niezwykłą zaletę, że stają się prawdziwą syntezą tematu za sprawą pozornie lapidarnie sformułowanych, a przecież pełnych ekspresji i wir¬tuozerii słownej, zdań. Stąd czyta się prace Stanisława Grodziskiego z przyjem¬nością, co w niczym nie umniejsza ich wartości naukowej – przeciwnie, nadaje tym pracom osobliwy ton i specyfikę odbioru. 
Z Przedmowy dr. hab. Mariana Małeckiego