Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2017, nr 23

red. Miroslaw nacz. Skarzynski

Księgarnia Akademicka, 2017
LingVaria;
Stron: 0
Dział:
ISBN: 18962122_23

 

 

 

Michał Głuszkowski: Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki

w lingwistyce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zagadnienia ogólne

Barbara Hlibowicka-Węglarz: Pidżyny i inne języki wehikularne . . . . . . . . 25

Aleksander Kiklewicz: Nieokreśloność a kwantyfikacja: współdziałanie

kategorii semantycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Jakub Płowens: Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu

z dyskursem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Polszczyzna współczesna

Zbigniew Bronk: Automat do odmiany i składania liczebników głównych,

czyli o pewnej aplikacji internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Hanna Jadacka: Ewolucja zakresu pojęciowego niesufiksalnych

technik słowotwórczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Emilia Kubicka: Jak mówimy, jakoś mówiąc? Formalne i semantyczne

właściwości adwerbialnych uzupełnień quasi-imiesłowowego mówiąc . . . . . 99

Magdalena Żabowska: Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe

– o quasi-tautologicznych układach typu ten i ten, to i to, tak a tak . . . . . . . . 115

Polszczyzna historyczna

Kinga Tutak: Tekstowe funkcje dwukropka – na przykładzie

Dziejów w Koronie Polskiej Łukasza Górnickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Ewa Woźniak: Od dzieci z nieprawego łoża do dzieci nieślubnych.

Z dziejów polskiej terminologii prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Słowiańszczyzna

Zbigniew Babik: W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej - przypadek ziem polskich. Cz. I . . . . . . . . . . . . 167

 

Marek Stachowski: Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Елена Л. Березович: Русский караван: комментарий к некоторым

значениям рус. караван и его производных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Krzysztof Tomasz Witczak: Prasłowiański przyrostek *-tajь w świetle

materiału porównawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

András Zoltán: Ślady dawnych gwar typu bułgarskiego

w północno-wschodnich Węgrzech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Etnolingwistyka

Aleksandra Niewiara: Słowa klucze kultury jako nazwy pojęć wyrazistych

o wysokim stopniu utrwalenia a zagadnienia synonimii leksykalnej . . . . . . . 233

Dialektologia

Jerzy Reichan: Wyrazy z formantem -acja w gwarach polskich na tle

historycznojęzykowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Z przeszłości językoznawstwa

Marek Łaziński: Jan Baudouin de Courtenay i Aleksander Brückner . . . . . . . . 271

Zygmunt Saloni: Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości . . . . . . . 283

Elżbieta Sękowska: Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne . . . . 291