Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym

Zbigniew Rau , Katarzyna M. Staszyńska , Maciej Chmieliński

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2018
Stron: 212
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373839205
Wydanie papierowe

37,80 34,02

Pozycja dostępna

 

Autor: Zbigniew Rau , Katarzyna M. Staszyńska , Maciej Chmieliński

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2018

Dział:

Stron: 212

ISBN/ISSN: 9788373839205

Książka prezentuje pionierską, oryginalną rekonstrukcję doktryny politycznej zbiorowego podmiotu, jakim jest społeczeństwo polskie. Stanowi ona rezultat połączenia warsztatów naukowych klasycznej filozofii politycznej i współczesnej empirycznej socjologii. Oddaje poglądy i refleksje dotyczące człowieka, społeczeństwa, własności, władzy i państwa, jakie Polacy ujawniają w szeroko zakrojonych fokusowych badaniach jakościowych i w ankietowych badaniach ilościowych. Obraz przekonań, jaki się z nich wyłania, ma charakter pluralistyczny, a jednocześnie odzwierciedla silne dążenie do harmonii w postrzeganiu, porządkowaniu i przeżywaniu świata zjawisk społecznych i politycznych. Łączy w sobie głęboko zakorzenione przesłanki konserwatywne, republikańskie, właściwe katolickiej nauce społecznej, z rozwiązaniami typowymi dla klasycznego liberalizmu i demokratycznego socjalizmu.

Zbigniew Rau – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i stypendysta uczelni niemieckich, holenderskich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor książek: Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government, University Press of America, Lanham (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Fundacja Aletheia, Warszawa (2000), Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2008). Redaktor i współautor m.in.: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union, Westview Press, Boulder (1991), Księga cnót, Księgarnia Akademicka, Kraków (2006), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, wraz z Maciejem Chmielińskim, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2010), Tocquevillian Ideas: Contemporary European Perspectives, wraz z Markiem Tracz-Trynieckim, University Press of America, Lanham (2014), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418, wraz z Tomaszem Tulejskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2014), Magna Carta. A Central European Perspective of our Common Heritage of Freedom, wraz z Przemysławem  Żurawskim vel Grajewskim i Markiem Tracz-Trynieckim, Routledge, London (2016). Tłumacz i autor pierwszej polskiej edycji Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a, Biblioteka Klasyków Filozofii PWN, Warszawa (1992) i Fundacja Aletheia, Warszawa (2015).

Katarzyna M. Staszyńska – doktor socjologii, specjalista z zakresu metodologii i etyki badań społecznych i marketingowych. Wykłada przedmioty metodologiczne w Akademii Leona Koźmińskiego. Do 1995 r. pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994–2003 r. była prezesem jednej z większych firm badawczych w Polsce, CASE Consumer Attitudes & Social Enquiry. Realizator i koordynator zarówno badań społecznych, jak i rynkowych, w tym wielu projektów międzynarodowych. W 2007 r. na zlecenie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) prowadziła jakościową część największego tego typu projektu badawczego w Polsce „Warunki życia społeczeństwa polskiego: problemy i strategie”. Wyniki tego badania udostępnione zostały w dwutomowej publikacji pod jej redakcją Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach, CBOS, Warszawa (2008). Prowadzi badania dotyczące wpływu postaw wobec demokracji na postrzeganie badań opinii publicznej w Polsce, Rosji i Gruzji. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ponad 50 artykułów dotyczących metod badań rynkowych, zastosowania badań rynku w praktyce marketingowej, historii badań rynku i opinii publicznej zamieszczonych w polskiej prasie specjalistycznej. W 2013 r. opublikowała monografię Marka, konsument, badacz. Spotkania na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Maciej Chmieliński – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz członek Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książek Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2004), Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków (2006), Historia myśli politycznej (CD), Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź (2005). Redaktor i współautor m.in.: Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, wraz ze Zbigniewem Rauem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2010).

Krzysztof Zagórski – profesor socjologii, kierownik Centrum Socjologii Empirycznej w Akademii Leona Koźmińskiego. Przedtem przez dziesięć lat pełnił funkcję dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wcześniej  pracował na Uniwersytecie Warszawskim, w Głównym Urzędzie Statystycznym i w Instytutach Filozofii i Socjologii oraz Studiów Politycznych PAN. Wykładał w Virginia Polytechnic Institute and State University, przez kilkanaście lat prowadził badania w Research School of Social Studies of The Australian National University i w Institute of Applied Economic and Social Research of The University of Melbourne. Jest autorem lub współautorem ponad 150 książek, rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów z dziedziny wskaźników społecznych i statystyki społecznej, opinii publicznej i postaw, socjologii politycznej i ekonomicznej, stratyfikacji i ruchliwości społecznej oraz subiektywnych i obiektywnych warunków życia. Większość tych publikacji oparta została na różnorodnych,  kierowanych przez niego badaniach empirycznych. Ostatnie takie badanie zaowocowało współautorską książką Postawy ekonomiczne w czasach niepewności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2015). Kierował wielkim programem badawczym „Warunki życia społeczeństwa polskiego: problemy i strategie”, w wyniku którego powstało kilkanaście publikacji, m.in. zredagowana przez niego książka Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2009). Swą pozycję międzynarodową ugruntował  wiele lat temu badaniami ruchliwości społeczno-zawodowej, patrz np. Zmiany struktury i ruchliwość społeczno-zawodowa w Polsce, GUS, Warszawa (1976) i Social Mobility into Post-Industrial Society, ANU, Canberra (1984).