Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ostrów Lednicki. Rezydencjalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów + CD

red. Zofia Kurnatowska , red. Andrzej Marek Wyrwa

Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2016
Stron: 372
Origines Polonorum, 9
Dział:
ISBN/ISSN: 9788363760755

 

Autor: red. Zofia Kurnatowska , red. Andrzej Marek Wyrwa

Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2016

Origines Polonorum, 9

Dział:

Stron: 372

ISBN/ISSN: 9788363760755

Spis treści

O autorach

Ostrów Lednicki. Wprowadzenie (Andrzej Marek Wyrwa)

I. Dzieje badań Ostrowa Lednickiego Qanusz Górecki)

I.1. Okres prenaukowy (1455-1842)

1.2. Okres kształtowania się i rozwoju zainteresowań starożytniczych oraz narastania refleksji źródłowej w czasach zaboru pruskiego (1843-1918)

1.3. Okres hiatusu zainteresowań archeologicznych czasów II Rzeczypospolitej (1919- 1939)

1.4. Okres badań w czasie II wojny światowej (1944 r.)

1.5. Okres nowych wyzwań doby milenium oraz postmilenium (1948-1980)

1.6. Okres krytycznej refleksji i weryfikacji badawczych (po roku 1980) 

II. Położenie Ostrowa Lednickiego Ganusz Górecki)

II.1. Gród na tle krajobrazu (fizjografii, geomorfologii)

II.2. Relacje do sieci wodnej

II.3. Gród na tle układu edaficznego

II.4. Gród a szata roślinna, bogactwa naturalne i mineralne

II.5. Gród na tle dróg komunikacyjnych

II.6. Rekonstrukcja stropu calca (Tomasz Kasprowicz)

III. Konstrukcje obronne Ostrowa Lednickiego Ganusz Górecki, Mateusz Lastowiecki )

III.1. Wstęp 59

III.2. Umocnienia fazy I (3. ćwierć IX w. — 921 r.)

III.3. Umocnienia fazy II (po 921 r. — połowa X w.)

III.4. Umocnienia fazy III (2. połowa X w. — 1. połowa XI w.)

III.5. Umocnienia fazy IV (2. połowa XI w. - połowa XII w.)

IV. Stratygrafia, chronologia oraz wybrane zagadnienia socjotopografii najstarszego grodu na Ostrowie Lednickim (Jacek Wrzesiński, współpraca Michał Kara)

IV.1. Wstęp

IV.2. Pierwszy poziom osadniczy. Problem otwartej osady przedgrodowej

IV.3. Umocnienia tzw. gródka;(w relacji do młodszych obwarowań grodowych Lednicy)

IV.4. Relikty północnego odcinka obwarowań tzw. gródka

IV.5. Relikty konstrukcji odkryte w sondażowym rowie G. Mazanetza

IV.6. Relikty konstrukcji odkryte w wykopie sondażowym na arze nr 148 88

IV.7. Relikty konstrukcji odkryte w wykopie nr III

V. Mosty traktu „poznańskiego" i „gnieźnieńskiego" w świetle badań podwodnych (1982-2015) (Andrzej Kola, Krzysztof Radka, Gerafd Wilke)

V.1. Wstęp

V.2. Metody eksploracji i dokumentacji reliktów mostów

V3. Most „gnieźnieński" i próba jego rekonstrukcji

V.4. Most „poznański" i próba jego rekonstrukcji

V.5. Charakterystyka materiału budowlanego

V.6. Elementy konstrukcyjne mostów

V.7. Przyczyny przerwania egzystencji obu mostów

V.8. Podsumowanie

VI. Drewniane budownictwo mieszkalne (Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka)

VI.1. Zabudowa na terenie grodu

VI.2. Zabudowa na terenie podgrodzia

VII. Stan badań nad architekturą Ostrowa Lednickiego (1993-2015) (Teresa Rodzińska-Chorąży)

VII.1. Wstęp

VII.2. Ogólny opis reliktów

VII.3. Główne tezy monografii badań z roku 1993

VII.4. Studia nad architekturą po roku 1993

VII.5. Główne wątki dyskusji po roku 1993

VII.6. Podsumowanie

VIII. Chronologia i fazy użytkowania tzw. II kościoła na Ostrowie Lednickim (Jacek Wrzesiński, współpraca Michał Kara) 

VIII.1. Wstęp

VIII.2. Dotychczasowe badania i poglądy

VIII.3. Wyniki prac weryfikacyjnych

VIII.4. Wnioski

Aneks 1. Wyniki datowań radiowęglowych węgli drzewnych z zapraw z tzw. II kościoła (Tomasz Goslar)

Aneks 2. Wyniki analiz dendrologicznych węgli drzewnych z badań w roku 2000 (Andrzej Dzięczkowski)

Aneks 3. Charakterystyka szkieł witrażowych z tzw. II kościoła ( Jerzy Olczak)

Aneks 4. Wyniki analiz laboratoryjnych szkieł witrażowych z tzw. II kościoła (Anna Girclwoyń)

Aneks 5. Charakterystyka szkieł naczyniowych z tzw. II kościoła ( Jerzy Olczak ) 199 DC. Pochówki w rejonie tzw. II kościoła (z badań w latach 1961-1980 i w roku 2000)

IX.1. Historia badań i lokalizacja grobów (jacek Wrzesiński)

IX.2. Morfologiczna i antropologiczna analiza materiału szkieletowego (Anna Wrzesińska)

IX.3. Katalog grobów (Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński)

Aneks 6. Datowanie radiowęglowe szkieletów z cmentarzyska wokół tzw. II kościoła (Tomasz Goslar)

Aneks 7. Wyniki ekspertyzy botanicznej próbek z grobów w rejonie tzw. II kościoła (Maria Michniewicz)

X. Analiza stratygrafii i chronologii w rejonie tzw. II kościoła (na podstawie badań w latach 1983-1984) (Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka)

XI. Zabytki wydzielone z fazy rezydencjonalnej jako wskaźniki socjotopograficzne (Jacek Wrzesiński, współpraca Michał Kara)

XI.1. Wstęp

XI.2. Znaleziska z osady przygrodowej

XI.3. Znaleziska z grodu

XII. Kompleks osadniczy i pozostałości działalności gospodarczej wczesnośredniowiecznego centrum (Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka)

XII.1. Kompleks osadniczy 285 XII.2. Działalność gospodarcza

XIII. Złoty młot boga Thora? O fragmencie skandynawskiej ozdoby z Ostrowa Lednickiego (Władysław Duczko)

XIV. Podsumowanie (Andrzej Marek Wyrwa)

Summary

Bibliografia (opracowanie Anna Wrzesińska)

Indeksy

Indeks osób

Indeks geograficzny i etniczny

Spis rycin w tekście i ilustragi zamieszczonych na CD

Spis tabel w tekście i zamieszczonych na CD