Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

�rodowiska kulturotw�rcze czas�w o�wiecenia i romantyzmu


Bogusław Dopart
Wstęp

Agnieszka Ziołowicz
Uwagi o towarzyskości
Notes on sociability

Dwór a oświecenie
The estate manor and the Enlightenment

Roman Dąbrowski
„Co pozoru ma nazbyt, a istoty nié ma”. Życie dworskie w
“Too many appearances, not enough substance”. Life at the court in

Sławomir Kufel
Patriotyzm indywidualny. Poeci polskiego rokoka wobec kwestii narodowej (Jakub Jasiński, Wojciech Mier, Tomasz Kajetan Węgierski)
Individual patriotism. Th e attitudes of Polish Rococo poets toward the national question (Jakub Jasiński, Wojciech Mier, Tomasz Kajetan Węgierski)

Magdalena Piotrowska
Na dworach wielkopolskich ziemian
The estates of the landowners in the Greater Poland region

Bogusław Dopart
Kultura polskiego romantyzmu: dynamika i pluralizm
The culture of Polish Romanticism: its dynamics and pluralism

Marcin Cieński
Fredro salonowy
Fredro and the Salon

Olga Płaszczewska
Salony literackie XIX-wiecznej Europy w świetle podróżopisarstwa: Weimar i Mediolan Antoniego Edwarda Odyńca
Some Remarks on Literary Salons in the 19th-century European Travel Writing: Antoni Edward Odyniec’s Weimar and Milan

Elżbieta Z. Wichrowska
Wielka Emigracja – kulturą samotnych mężczyzn? Perspektywy badawcze
Th e Great Emigration – a culture of solitary men? – perspectives for research

Sabina Bobran
Gdzie bywał Norwid? Salonowe doświadczenia poety paryżanina
Where did Norwid use to go out? Salon experiences of the Parisian poet

Małgorzata Cwenk
Na straży polskości Działalność kulturalna polskich zesłańców w I poł. XIX wieku na terenach Syberii Zachodniej i europejskiej części Rosji
Th e quest to defend Polishness – the cultural activities of Polish exiles in the fi rst half of the 19th century in Western Siberia and in the European part of Russia

Monika Stankiewicz-Kopeć
Chodźkowie. Uwagi o kulturotwórczej roli XIX-wiecznej rodziny
The Chodźko family. Remarks about the culture-making role of a 19th century family

Marlena Maciejewska
Romantycy na kontraktach kijowskich
The Romantics on contracts in Kiev

Edyta Gracz-Chmura
Uzdrowiska Huculszczyzny. Romantyczne podróże do wód
The health resorts of Hutsulshchyna. Romantic journeys to water spas

Joanna Czyż-Cieciak
Ogniska kulturotwórcze i narodowotwórcze na Śląsku Cieszyńskim w połowie XIX wieku
The cultural and nation-forming centers in the Cieszyn Silesia region in the mid-19th century