Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Hanna Jadacka
Profesor Halina Satkiewicz 1928-2012
Profesor Halina Satkiewicz 1928-2012

Piotr Rybka
O potrzebie monografii (użycia) IPA

Mariola Wołk
"Nie tak i tak dalej, ale tak i nie tak dalej...", czyli o tym, czym jest nielogiczność
‘Not this way and so on, but this way and not so on…’ – the issue of illogicality

Dorota Kostrzewa
„Człowiekiem się rodzę, osobą się staję”. Relacje semantyczne między leksemami osoba i człowiek we współczesnej polszczyźnie
‘I am born a man and become a person’. Semantic relations between the lexemes osoba ‘person’ and człowiek ‘man’ in modern Polish

Agnieszka Piela
Nieuświadamiane archaizmy w polskich związkach frazeologicznych
Hidden archaisms within Polish phraseological units

Marek Osiewicz
Samogłoskowa baza fonematyczna języka prasłowiańskiego w świetle analizy dystrybucyjnej
Proto-Slavonic stock of vowel phonemes in the light of distribution analysis

Aleksander Zajda
Czwarte rozważania nad "Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi" Bartłomieja Groickiego
Fourth considerations on Bartłomiej Groicki’s Słowa prawne w rzeczy sobie podobne

David L. Gold
Wprowadzenie do dyskusji o pochodzeniu polskiego jarmułka i jego etymologicznych odpowiedników w innych językach słowiańskich

Bohdan A. Struminsky
On the Etymology of Polish 'jarmułka'

David L. Gold
Comment by D.L.G.

Marek Stachowski
Uwagi o 'jarmułce'
Notes on Polish jarmułka ‘Jewish skullcap’

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Ustalanie znaczeń symbolicznych w słowniku etnolingwistycznym
Determination of meanings in an ethnolinguistic dictionary

Anna Tyrpa
Stereotypy etniczne w różnych językach - narodowe? Międzynarodowe? Uniwersalne?
Ethnic stereotypes in different languages: national? international? universal?

Błażej Osowski
Z przeszłości gwar Wielkopolski wschodniej. Na podstawie akt stanu cywilnego Goliny i Kawnic z roku 1821
From the past of the dialects of eastern Greater Poland. Based on the acts of civil status from Golina and Kawnice of 1821

Jadwiga Wronicz
Mowa Ślązaków – gwara, dialekt czy język regionalny (w związku z próbą zmiany statusu prawnego)
The speech of the Silesians: subdialect, dialect or a regional language (with reference to the attempted change of the legal status)

Bożena Cząstka-Szymon
Opinia o projekcie zmiany Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw
Opinion on draft amendments to the law on national and ethnic minorities and regional language, and on some other laws

Wacław Cockiewicz
Jak uporządkować terminologiczny chaos w glottodydaktyce i po co?
How to put order into the terminological chaos in language pedagogy and what should one want to do this for?

Janina Labocha
Profesor Teresa Orłoś – wybitna polska bohemistka
Professor Teresa Orłoś – an outstanding Polish bohemist

Maciej Rak
Listy Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli z lat 1887-1891
Izydor Kopernicki’s 1887–1891 letters to Seweryn Udziela

Marta Dobrowolska
Hiponimy miejsca w polskiej Słowosieci i amerykańskiej bazie WordNet
Hyponyms of place in Polish and American wordnets