Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Elena Koriakowcewa
Słowotwórcze zasoby nowych stylów funkcjonalnych w językach słowiańskich
Derivational resources of new functional styles in the Slavic Languages

Rafał Siekiera
Metafora a zjawisko chiralności
Metaphor and the chirality phenomenon

Anna Czelakowska
Polisemia regularna – między semantyką a kontekstem
Regular polysemy − between semantics and context

Monika Czerepowicka
Jednostki obce w słowniku języka polskiego na przykładzie Słownika elektronicznego jednostek frazeologicznych (SEJF)
Foreign elements in the Polish lexicon, using the example of Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych (SEJF) ‘Electronic Dictionary of Multi-Word Units’

Marek Kuźniak, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie
English nonce borrowings in Polish

Błażej Osowski
Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich
Agentive meaning of the -wa suffix in Greater Polish dialects and general Polish versus other Slavic languages

Maciej Rak
Słownictwo podhalańskie w Etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego
Podhalan vocabulary in A. Bańkowski’s Etymologiczny słownik języka polskiego ‘Polish etymological dictionary’

Jadwiga Waniakowa
Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle nazw słowiańskich i europejskich
Polish dialectal wild herbaceous plant names in the context of Slavic and European names

Marta Guillermo-Sajdak
Modele stawania się i bycia dwujęzycznym przedstawicieli Polonii argentyńskiej
Models of becoming and being bilingual in Polish diaspora in Argentina

Bronisława Ligara
Bilingwizm w tekście zapisany. Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze
Bilingualism in text. Part 1. Linguistic status. Research paradigms

Anna Masiewicz
L’apport des études sur les parlers bilingues dans l’enseignement/ apprentissage du polonais en milieu francophone
The contribution of research on bilingual speech to the teaching/learning of Polish in a French-speaking environment

Władysław T. Miodunka
Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań
Polish-foreign bilingualism in Poland and outside of it. Research development and perspectives

David Sansault
Représentations affectives dans le répertoire langagier de lycéens bilingues polono-français
Affective representations in the linguistic repertoire of Polish-French bilingual high school students

Krystyna Wróblewska-Pawlak
O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji
On natural bilingualism and transmission of language to children in the situation of immigration

Wacław Cockiewicz
WARA OD MIOTŁY? Odpowiedź na polemikę profesora Władysława Miodunki
Hands off the broom? Reply to prof. Władysław Miodunka