Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Anna Bochnakowa
Wspomnienie o profesorze Witoldzie Mańczaku (1924–2016)

Piotr Garbacz
Inskrypcja na grocie rozwadowskiej włóczni (KJ 35): ik eruls czy ik erlas?
The Rozwadów spearhead inscription (KJ 35): ik eruls or ik erlas?

Aleksander Kiklewicz
Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych). Cz. I
Postmodernism as a change factor in modern linguistics, in the epistemic, social and ethical aspect (taking into account the humanities). Part 1

Zuzanna Topolińska
Zaimki – uniwersalny system referencji
Pronouns – a universal system of reference

Anna Czelakowska, Emilia Kubicka, Maja Klubińska
Słowniki przed sądem. Wykorzystanie dzieł leksykograficznych w orzeczeniach sądowych
Dictionaries on trial. Use of lexicographic works in court judgements

Iwona Kosek, Sebastian Przybyszewski
O liczyć się z każdym groszem w kontekście problemu wyróżniania jednostek leksykalnych
On 'liczyć się z każdym groszem' ‘to count every penny’ in the context of limiting lexical units

Halina Kurek
Frekwencja a przemiany współczesnej normy wymawianiowej (W świetle dyskusji na temat NRSF Witolda Mańczaka)
Frequency and changes in the contemporary orthophonic standard (in light of the discussion about Witold Mańczak’s irregular phonetic development caused by frequency)

Joanna Zaucha
Jednostki apelatywne. W poszukiwaniu wyróżnika
Appellative units. In search for a differentiator

Zuzanna Krótki
Polskie leksemy o rdzeniu nędz-/nud-
Polish lexemes with the nud-/nędz- root

Magdalena Pietrzak
„Malowanie słowem” – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich
“Painting with words” – on the style of Henryk Sienkiewicz’s reports from painting exhibitions

Aleksander Zajda
Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.). Cz. I
Non-literary sources for the history of Polish vocabulary (until the 18th century). Part I

Przemysław Dębowiak
O etymologicznym słowniku języków romańskich (Dictionnaire Étymologique Roman, DÉRom)
On the etymological dictionary of Romance languages (Dictionnaire Étymologique Roman, DÉRom)

Wanda Fijałkowska
Dictionnaire Synchronique des FAmilles dÉrivationnelles de mots français (DISFA) jako faza ewolucji słowotwórstwa gniazdowego
Dictionnaire Synchronique des FAmilles derivationnelles de mots français (DISFA) as a phase in the evolution of nest word formation

Barbara Hlibowicka-Węglarz
Wielojęzyczność społeczności dawnych portugalskich kolonii w Afryce
Multilingualism of the societies of former Portuguese colonies in Africa

Pawło Lewczuk
Socjolingwistyczny status surżyka
The sociolinguistic status of Surzhyk

Anna Żurek
Badanie polszczyzny odziedziczonej (na przykładzie bilingwizmu polsko-niemieckiego)
Researching Polish as a herigage language (using the example of Polish-German bilingualism)

Sebastian Wasiuta
Przysłowie Diabeł tkwi w szczegółach we współczesnej polszczyźnie. Retoryczność, mistyfikacja, stereotyp
The proverb Diabeł tkwi w szczegółach ‘the devil is in the detail’ in contemporary Polish

Ewa Deptuchowa
Profesor Marian Kucała – historyk języka, leksykograf i dydaktyk
Professor Marian Kucała. A historian of language, lexicographer, and teacher

Jerzy Reichan
Profesor Marian Kucała jako dialektolog
Professor Marian Kucała as a dialectologist

Piotr Żmigrodzki
Profesor Marian Kucała – badacz i miłośnik języka polskiego
Professor Marian Kucała. A researcher and lover of the Polish language

Roman Urban
Szkic historii lingwistyki matematycznej w Rosji i ZSRR , ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia maszynowego
A history of mathematical linguistics in Russia and in the USSR , with a particular regard to machine translation

Aleksandra Domogała
Wokół jednostki symbolicznej [ktoś1] dotknął [kogoś2 /czegoś] (studium semantyczno-kognitywne)
On the symbolic unit [ktoś1] dotknął [kogoś2 /czegoś] ‘someone touched somebody/something’. A semantic-cognitive study