Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2016, nr 45


Andreas Kinneging
Democracy tempered by Aristocracy: rethinking an old idea

Paweł Laidler
“Good Law” Versus “Bad Law”: Civil Disobedience During the Desegregation Process in the United States of America

Dymitr Romanowski
Źródła rosyjskiej myśli konserwatywnej. Teologia polityczna Filareta
Sources of Russian conservative thought. Political Theology of Metropolitan Philaret

Michał Zabdyr-Jamróz
Czy doktryna Dwóch Ciał Króla jest zaprzeczeniem demokracji? Dwa Ciała Króla w karnawale demokracji
Does the doctrine of the King’s Two Bodies contradict democracy? The King’s Two Bodies in the Carnival of Democracy

Arkadiusz Górnisiewicz
Nauka o państwie a teologia w ujęciu Hansa Kelsena
Hans Kelsen on the Relation of the Theory of the State and Theology

Sławomir Drelich
Projekt etyki absolutnej Ayn Rand
Ayn Rand’s project of absolute ethics

Oleksandr Moskalenko
The Institutional Balance: a Janus-faced concept of EU constitutional law

Tomasz Kubin
Legitymizacja systemu instytucjonalnego unii europejskiej jako organizacji międzynarodowej sui generis
Legitimization of the institutional system of the European Union as an international organization sui generis

Janusz Józef Węc
Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012‑2016
The Dynamics of the system reform of the Eurozone in the years 2012‑2016

Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Globalizacja tortur – o programie tajnych wi ęzień CIA na świecie
Globalization of torture – secret CIA prisons around the world

Tomasz Młynarski
Reforma systemu zabezpieczeń i weryfikacji materiałów jądrowych jako warunek bezpieczeństwa nuklearnego w XXI w.
The reform of the nuclear safeguards and verification of nuclear materials as a condition of nuclear safety in the 21 Century

Joachim Diec
Terytoria „buforowe ” w stosunkach polsko‑rosyjskich. Przypadek Białorusi
Buffer territories in Polish‑Russian relations: the case of Belarus

Miron Lakomy
The Game of Ukraine: Conflict in Donbass as an Outcome of the Multilayered Rivalry

Bożena Bankowicz
Kościół katolicki w polscepod rządami komunistów
Catholic Church in Poland under the rule of communists

Paulius V. Subačius
The Interaction between the Church and the State (Not) to the Letter: The twists and turns of preparing agreements between the Holy See and the Republic of Lithuania and some aspects of their implementation from the perspective of the Church

Marta Tomczak
Pin Ho, Wenguang Huang, Uderzenie w czerń. Morderstwo, pieniądze i walka o władzę w Chinach, przeł. Dominika Cieśla‑ Szymańska Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015, 396 s., Reportaż

Małgorzata Staszczak-Ciałowicz
Food & Faith in Christian Culture, oprac. Ken Albala, Trudy Eden Columbia University Press, New York 2011, 265 s., Arts and Traditions of the Table: Perspectives on Culinary History