Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Podstawy ochrony środowiska z elementami zarządzania środowiskowego

Mariusz Holtzer, Beata Grabowska

AGH Uczelniane Wydawnictwa Nauk.-Dydakt., 2010
Stron: 180
Dział:
ISBN: 9788374642965
 
 
 

 

 Książka porusza szeroko pojętą tematykę ochrony środowiska z uwzględnieniem zarządzania środowiskowego. Autorzy w publikacji skupili się szczególnie na opisie takich zagadnień, jak: powietrze, urządzenia ochrony powietrza, woda, odpady, elementy zarządzania środowiskowego. Książka zawiera również literaturę i wybrane akty prawne odnoszące się do podjętych tematów oraz słownik pojęć ekologicznych.

 
 
Spis treści:
Spis skrótów 
1. Powietrze
1.1. Gazowe zanieczyszczenia powietrza 
1.2. Pyły w powietrzu
1.3. Smog fotochemiczny 
1.4. Smog klasyczny 
1.5. Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) 
1.6. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 
1.7. Dioksyny i furany 
1.8. Lotne związki organiczne (ŁZO) 
1.9. Metale ciężkie 
1.10. Kwaśne deszcze 
1.11. Niszczenie warstwy ozonowej 
1.12. Gazy cieplarniane i zmiany klimatyczne 
1.13. Odnawialne źródła energii 
Literatura 
Wybrane akty prawne 
 
2. Urządzenia ochrony powietrza 
2.1. Urządzenia odpylające 
2.1.1. Suche metody odpylania gazów 
2.1.1.1. Odpylacze mechaniczne 
2.1.1.2. Odpylacze filtracyjne 
2.1.1.3. Elektrofiltry 
2.1.2. Mokre metody odpylania gazów 
2.1.2.1. Płuczki wieżowe 
2.1.2.2. Płuczki pianowe (barbotażowe) 
2.1.2.3. Zwężki Venturiego 
2.2. Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń gazowych 
2.2.1. Absorbery 
2.2.2. Adsorbery 
2.2.3. Urządzenia wykorzystujące procesy spalania 
Literatura 
3. Woda 
3.1. Woda i jej zasoby 
3.2. Rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód 
3.3. Procesy oczyszczania wód dla celów użytkowych 
3.4. Ścieki i ich charakterystyka 
3.5. Oczyszczanie ścieków 
3.5.1. Oczyszczanie mechaniczne 
3.5.2. Oczyszczanie fizykochemiczne 
3.5.3. Oczyszczanie biologiczne 
3.5.3.1. Metoda złoża biologicznego 
3.5.3.2. Metoda osadu czynnego 
3.5.4. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych 
3.5.4.1. Proces fermentacji metanowej 
3.5.4.2. Spalanie osadów 
3.5.4.3. Kompostowanie osadów 
3.5.4.4. Wykorzystanie osadów w rolnictwie 
Literatura 
Wybrane akty prawne 
 
4. Odpady 
4.1. Ograniczenia powstawania odpadów 
4.2. Klasyfikacja odpadów 
4.2.1. Odpady komunalne 
4.2.2. Odpady przemysłowe 
4.2.2.1. Odpady górnictwa węgla kamiennego 
4.2.2.2. Mineralne surowce odpadowe 
4.2.2.3. Odpady energetyczne 
4.2.2.4. Odpady z tworzyw sztucznych 
4.2.2.5. Odpady z przemysłu odlewniczego 
4.2.2.6. Odpady elektroniczne 
4.2.3. Odpady niebezpieczne 
4.3. Monitoring odpadów 
4.4. Metody badań odpadów 
4.5. Transport odpadów 
4.6. Segregacja odpadów 
4.7. Składowiska odpadów 
4.7.1. Lokalizacja składowiska 
4.7.2. Podział składowisk 
4.7.3. Wpływ składowiska na środowisko 
4.7.4. Budowa składowiska 
4.7.5. Eksploatacja składowiska
4.8. Metody wykorzystania odpadów 
4.8.1. Kompostowanie 
4.8.2. Spalanie 
4.9. Unieszkodliwianie odpadów 
4.9.1. Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie 
4.9.2. Unieszkodliwianie odpadów metodami termicznymi 
4.9.3. Unieszkodliwianie odpadów poprzez kompostowanie 
4.10. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
Literatura 
Wybrane akty prawne 
 
5. Elementy zarządzania środowiskowego 
5.1. Zrównoważony rozwój 
5.2. Koncepcje przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska 
5.3. Systemy zarządzania środowiskowego 
5.3.1. System zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 
5.3.2. System zarządzania środowiskowego według EMAS 
5.3.3. System zarządzania środowiskowego według Strategii Czystszej Produkcji 
5.3.4. System zarządzania według Programu Odpowiedzialność i Troska 
5.4. Dyrektywa IPPC 
5.5. Pozwolenia zintegrowane
5.6. Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
5.7. System REACH
Literatura
Wybrane akty prawne
Uzupełnienia
Słownik pojęć ekologicznych
Indeks pojęć