Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Na tropach przeszłości języka. Fonetyka

Małgorzata Kułakowska , Agnieszka Myszka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
Stron: 262
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373389137

 

Autor: Małgorzata Kułakowska , Agnieszka Myszka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013

Dział:

Stron: 262

ISBN/ISSN: 9788373389137

Spis treści:

 

WSTĘP

 

CZĘŚĆ I: PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O POCHODZENIU JĘZYKA POLSKIEGO I ROZWOJU PISOWNI POLSKIEJ

I.1. POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Języki indoeuropejskie

2. Powstanie języka prasłowiańskiego

3. Język prasłowiański

4. Periodyzacja dziejów języka polskiego

Jak uniknąć najczęstszych błędów; Odsyłacze do podręczników i opracowań; Pomoc dydaktyczna; Pytania; Ćwiczenia

I.2. POWSTANIE I ROZWÓJ POLSKIEJ PISOWNI

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Cyrylica, głagolica i łacinka – alfabety języków słowiańskich

2. Zapisywanie tekstów staropolskich – transliteracja i transkrypcja

3. Etapy rozwoju pisowni polskiej

4. Zasady polskiej ortografii

Jak uniknąć najczęstszych błędów; Odsyłacze do podręczników i opracowań; Pomoc dydaktyczna; Pytania; Ćwiczenia;

Praca z tekstem

 

Część II: WOKALIZM

II.1. JERY I WZDŁUŻENIE ZASTĘPCZE

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Jery i ich rozwój

2. Konsekwencje zaniku i wokalizacji jerów

3. Anomalie w rozwoju jerów

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Jak uniknąć najczęstszych błędów; Pomoc dydaktyczna; Pytania; Ćwiczenia;

Praca z tekstem

II.2. PRZEGŁOS

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Przegłos jako proces językowy

2. Konsekwencje przegłosu

3. Anomalie w procesie przegłosu i po jego zakończeniu97

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Jak uniknąć najczęstszych błędów; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

II.3. METATEZA

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Przyczyna metatezy

2. Istota metatezy

3. Rozwój połączeń dyftongicznych w innych językach

4. Chronologia zjawiska

5. Odstępstwa od regularnego przebiegu metatezy

6. Wpływ języków mniejszości narodowych na nazewnictwo miejscowe Podkarpacia

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Jak uniknąć najczęstszych błędów; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

II.4. SONANTY

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Miejsce sonantów w systemie wokalicznym

2. Rozwój sonantów w językach słowiańskich

3. Rozwój sonantów w języku polskim          

4. Nieregularny rozwój sonantów

5. Chronologia procesu

6. Rozwój sonantów w gwarach

7. Rozszerzenie grup ir || irz, il ||

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Jak uniknąć najczęstszych błędów; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

II.5. SAMOGŁOSKI NOSOWE

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Rozwój samogłosek nosowych w języku polskim

2. Pochodzenie współczesnych samogłosek nosowych

3. Procesy fonetyczne, którym podlegały samogłoski nosowe

4. Rozwój samogłosek nosowych w gwarach

5. Archaizmy w zapisie samogłosek nosowych

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Jak uniknąć najczęstszych błędów; Pomoc dydaktyczna; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

II.6. ILOCZAS. ROZWÓJ PRASŁOWIAŃSKICH SAMOGŁOSEK DŁUGICH I KRÓTKICH W JĘZYKU POLSKIM

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Iloczas w języku prasłowiańskim

2. Zmiany w długości samogłosek w dobie staropolskiej

3. Zanik iloczasu i jego przyczyny

4. Zanik iloczasu i jego konsekwencje

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Jak uniknąć najczęstszych błędów; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

II.7. WOKALIZM – POWTÓRZENIE

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Późnoprasłowiański system wokaliczny

2. Najważniejsze zmiany w systemie samogłoskowym na gruncie języka polskiego

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Pytania i polecenia; Ćwiczenia; Teksty do analizy wokalicznej

 

CZĘŚĆ III: KONSONANTYZM

III.1. PALATALIZACJE PRASŁOWIAŃSKIE

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Tendencje rozwojowe prasłowiańskiego systemu konsonantycznego

2. Powstanie spółgłosek palatalnych pod wpływem miękczącego oddziaływania j

3. Powstanie spółgłosek palatalnych pod wpływem miękczącego oddziaływania samogłosek szeregu przedniego – palatalizacje prasłowiańskie

Jak uniknąć najczęstszych błędów; Odsyłacze do podręczników i opracowań; Pomoc dydaktyczna; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

III.2. ZMIANY MIĘKKOŚCI SPÓŁGŁOSEK W JĘZYKU POLSKIM

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Spółgłoski miękkie w przedpolskim systemie konsonantycznym

2. Fonologizacja miękkości

3. Polskie procesy palatalizacyjne

4. Polskie procesy depalatalizacyjne

5. Powstanie nowych spółgłosek spalatalizowanych

6. Palatalizacje i depalatalizacje a nazwy własne

Jak uniknąć najczęstszych błędów; Odsyłacze do podręczników i opracowań; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

III.3. PRZEOBRAŻENIA W SYSTEMIE SPÓŁGŁOSKOWYM NIEZWIĄZANE Z MIĘKKOŚCIĄ

Pytania, które może zadać poloniście Jaś Dociekliwy

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Dzieje głosek [i̯] i [u̯]

2. Powstanie spółgłoski f

3. Zmiany w obrębie grup spółgłoskowych

Jak uniknąć najczęstszych błędów; Odsyłacze do podręczników i opracowań; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

III.4. KONSONANTYZM – POWTÓRZENIE

Co powinien wiedzieć nauczyciel Jasia Dociekliwego

1. Wczesnoprasłowiański system konsonantyczny

2. Zmiany w systemie spółgłoskowym na gruncie języka prasłowiańskiego

3. Zmiany w systemie spółgłoskowym na gruncie języka polskiego

Odsyłacze do podręczników i opracowań; Pytania; Ćwiczenia; Praca z tekstem

 

INDEKS REKONSTRUKCJI PRASŁOWIAŃSKICH

 

BIBLIOGRAFIA

Opracowania

Słowniki

Teksty, których fragmenty wykorzystano w ćwiczeniach

 

WYKAZ SKRÓTÓW

Skróty bibliograficzne

Skróty nazw zabytków języka polskiego

Pozostałe skróty