Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju

red. Grażyna Filip , red. Jolanta Pasterska , red. Magdalena Patro-Kucab

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
Stron: 500
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373389274

 

Autor: red. Grażyna Filip , red. Jolanta Pasterska , red. Magdalena Patro-Kucab

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013

Dział:

Stron: 500

ISBN/ISSN: 9788373389274

Spis treści :

 

OD REDAKCJI

 

Część I. KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLONISTYKI

Gabriela Olchowa

Polonistyka w Europie. Kształcenie tłumaczy języka polskiego na Uni­wer­sytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Jerzy Kowalewski

Miejsce polonistyk zagranicznych w edukacyjnym systemie glot­tody­dak­tyki polonistycznej. Perspektywy następnej dekady

Barbara Januszkiewicz

Działalność kulturalno-oświatowa polskiej diaspory w Niżynie. Niżyńskie Polonica

Marta Vojteková

Polonistyka w Preszowie

Fred Schulz

Trudno dwóm panom służyć. O doświadczeniach Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz we wprowadzaniu przyszłościowych kierunków studiów tłumaczeniowych, zoriento­wanych na potrzeby rynku pracy

Barbara Kowalski

Niemiecki Instytut Kultury Polskiej – pośrednik w polsko-niemieckim dialogu. Raport z działalności

Stanisław Uliasz

O badaniach teoretycznoliterackich i antropologiczno-kulturowych w Za­kładzie Teorii i Antropologii Literatury

Roman Magryś

Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie i wczesny romantyzm w ba­da­niach pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

Kazimierz Maciąg

Badania naukowe w Zakładzie Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu

Zenon Ożóg

Główne kierunki badań w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku

Maria Krauz, Kazimierz Ożóg

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pra­cow­ników Zakładu Języka Polskiego

Zygmunt Sibiga

Główne kierunki badań w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Ję­zyka Polskiego

 

Część II

KIERUNKI ROZWOJU POLONISTYKI W BADANIACH INDYWIDUALNYCH

Literaturoznawstwo

Roman Magryś

Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony i oświecenie w epoce stanisławowskiej. Rozważania na marginesie rozprawy Janusza Maciejewskiego „Oświecenie polskie”

Magdalena Patro-Kucab

Czarnoleskie echa w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego

Rostysław Radyszewski

Reedycja poezji Lwa Węglińskiego

Alfred Gall

Ukraina i wyobraźnia romantyczna. „Sen srebrny Salomei” Juliusza Słowackiego i Hajdamacy” Tarasa Szewczenki w perspektywie postkolonialnej    

Gustaw Ostasz

Tradycje romantyzmu w poezji pierwszej połowy XX wieku. Sygnały rozpoznań

Kateryna Bilyk

Dom i granica w poezji Leonarda Podhorskiego-Okołowa

Maria Maskała

Od logosu do physis. Homo natura w antropologii literackiej Bolesława Leśmiana

Anna Jamrozek-Sowa

Migracje powrotne na przykładzie książki „Wczesny powrót” Wła­dysława Terleckiego

Łukasz Neca

Gułag jako miejsce wewnętrznej deformacji w wizji literackiej Leo Lipskiego („Dzień i noc”)

Agata Paliwoda

„Mam uczucia na sprzedaż”. Obraz miłości w twórczości Danuty Ireny Bieńkowskiej

Arent van Nieukerken

Doświadczenie emigracyjne w poezji Herberta i Miłosza

Arkadiusz Luboń

Wspólnototwórcza funkcja przekładów w nowofalowych tomach Sta­ni­sła­wa Barańczaka i Ryszarda Krynickiego

Janusz Pasterski

Głosy i rozpoznania. Kilka uwag o poezji polskiej po roku 2000

Jolanta Pasterska

Problematyka polskiej prozy (e)migracyjnej po roku 2000. Rekonesans

Kris van Heuckelom

Od „Polish Remover” do „polskiej szkoły boksu”. Polskość w naj­nowszej literaturze migracyjnej

Językoznawstwo

Magdalena Telus

Ocieplamy wizerunek języka polskiego w Niemczech: dlaczego, po co, jak?

Anita Račáková

Perspektywy rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bań­skiej Bystrzycy

Marcin Wyrembelski

E-LOCAL: Electronically Learning Other Cultures and Languages. Prezentacja

Ałła Krawczuk

Zwracanie się do adresata w polszczyźnie osób polskiego pochodzenia na Ukrainie

Łesia Korol

Osobliwości składniowe w polszczyźnie uczniów szkół Lwowa z polskim języ­kiem nauczania

Maria Zielińska

Osobliwości fleksji werbalnej w polszczyźnie młodych osób pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej

Urszula Kopeć

Odkrywanie językowego obrazu miłości erotycznej i nienawiści w lek­turach szkolnych na przykładzie „Doliny Światła” A. Minkowskiego oraz „Cudzoziemki” M. Kuncewiczowej

Grażyna Filip

Role nadawcy w krytyce filmowej Zygmunta Kałużyńskiego jako element strategii przekonywania czytelnika

Natalia Sowtys

Ukraińskie zapożyczenia leksykalne w utworach Lwa Węglińskiego

Bożena Taras

Rola badań nad dziedzictwem kulturowym w dyskursie akademickim

Julia Sahata

Innowacje semantyczne w polskich frazeologizmach zawierających nazwy zwierząt      

Ewa Błachowicz

Językowo-kulturowe aspekty plotki

 

Noty o autorach

 

Indeks nazwisk