Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zagłada Żydów europejskich t. 1-3

Raul Hilberg

Textura, 2014
Stron: 0
Dział:
ISBN: 9788393578900
 
 
 

 

Raul Hilberg

Textura, 2014

Dział:

Stron: 0

ISBN: 9788393578900


Raul Hilberg  Zagłada Żydów europejskich

Najważniejsza praca, jaka kiedykolwiek została napisana na ten temat. Na

skalę, która zapiera dech w piersi.
Michael R. Marrus

Książka Raula Hilberga to obszerne, liczące niemal 1700 stron studium

Zagłady Żydów europejskich. Pierwsze wydanie książki ukazało w 1961, drugie

w  1985, trzecie w 2003 r.. wydanie polskie poszerzone jest o poprawki

autora, które tworzył do ostatnich chwil życia, spędzając nad nią ponad 50

lat życia. Jest to precyzyjny, szczegółowy i doskonale uporządkowany obraz

zagłady społeczności żydowskiej w Europie dokonanej przez działające  w III

Rzeszy struktury hierarchiczne: partię nazistowską, biznes, administrację i

armię, tworzące razem maszynerię  Zagłady.
Raul Hilberg (1926 ˗2007), wybitny specjalista w dziedzinie badań nad

prześladowaniem i eksterminacją Żydów w okresie Trzeciej Rzeszy. Jego

trzytomowe opus magnum Zagłada Żydów europejskich  należy do

najważniejszych dzieł w światowym piśmiennictwie na temat Zagłady.
„Zagłada Żydów nie była scentralizowana. Nie utworzono osobnej agencji do

spraw żydowskich, ani nie przeznaczono na ten cel osobnego budżetu.

Działania wymierzone przeciwko Żydom prowadziły służba cywilna, wojsko,

biznes i partia. W przedsięwzięcie to wciągnięte zostały wszystkie

składniki zorganizowanego życia w Niemczech. W obławie na ofiary wzięły

udział wszystkie agencje, wykorzystane zostały wszystkie specjalizacje,

wszystkie warstwy społeczne uczestniczyły w tym procesie.”SPIS TREŚCI
TOM I
Zygmunt Bauman, Słowo wstępne
Noty do wydania polskiego
Przedmowa do wydania pierwszego
Przedmowa do wydania drugiego poprawionego
Przedmowa do wydania trzeciego
Rozdział 1 Precedensy
Rozdział 2 Antecedensy
Rozdział 3 Struktura zagłady
Rozdział 4 Zadekretowane definicje
Rozdział 5 Wywłaszczenia
Zwolnienia z pracy
Aryzacja
Podatki majątkowe
Blokada środków finansowych
Praca przymusowa i regulacje płac
Specjalne podatki od dochodów
Głodzenie
Rozdział 6 Koncentracja
Terytorium Rzeszy i Protektoratu
Polska
Wysiedlenia
Tworzenie gett
Utrzymanie gett
Konfiskaty
Eksploatacja siły roboczej
Kontrola dostaw żywności
Choroby i zgony w getcie
Rozdział 7 Ruchome oddziały Śmierci
Przygotowania
Pierwsza fala „oczyszczania”
Strategia
Współpraca z ruchomymi oddziałami śmierci
Masowe egzekucje i ich reperkusje
Egzekucje jeńców wojennych
Faza przejściowa
Druga fala „oczyszczania”
TOM II

Rozdział 8 Deportacje
Centralne agendy deportacji
Terytorium Rzeszy i Protektoratu
Proces wykorzeniania
Pierwszy problem specjalny:
Mischlinge i Żydzi w małżeństwach mieszanych
Drugi problem specjalny: Żydzi w Theresienstadt
Trzeci problem specjalny: Żydzi z odroczeniami
Czwarty problem specjalny: Uwięzieni Żydzi
Zatrzymania i transport
Konfiskaty
Polska
Przygotowania
Przebieg deportacji
Konsekwencje gospodarcze
Połkolisty łuk — od Norwegii po Rumunię
Północ
Norwegia
Dania
Zachód
Holandia
Luksemburg
Belgia
Francja
Włochy
Bałkany
Obszar Południowy Wschód pozostający pod administracją wojskową
Serbia
Grecja
Państwa satelickie par excellence
Chorwacja
Słowacja
Oportunistyczne państwa satelickie
Bułgaria
Rumunia
Węgry

TOM III

Rozdział 9 Działalność ośrodków zagłady
Geneza ośrodków zagłady
Organizacja, kadry, utrzymanie
Wykorzystanie siły roboczej
Eksperymenty medyczne
Konfiskaty
Eksterminacja
Tajność
„Pas transmisyjny”
Zacieranie śladów
Likwidacja obozów śmierci i koniec procesu zagłady
Rozdział 10 Refleksje
Sprawcy
Ekspansja procesu zagłady
Przeszkody
Problemy administracyjne
Problemy psychologiczne
Ofiary
Sąsiedzi
Rozdział 11 Konsekwencje
Procesy
Ratowanie
Restytucja i reparacje
Rozdział 12 Następstwa

Aneksy

A RANGI NIEMIECKIE
B STATYSTYKI OFIAR ŻYDOWSKICH
C WSKAZÓWKI DO ŹRÓDEŁ