Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich. Studia dedykowane pamięci Tadeusza Nawrolskiego

red. Grazyna Nawrolska red. Henryk Paner, red. Jerzy Piekalski

Polska Akademia Nauk, 2016
Stron: 280
Dział:
ISBN: 9788385824787

 

Spis treści / Contens Od redakcji / Editor’s preaface....................................................... 9 Leszek Kajze r Tadeusz Nawrolski. Od Pomorza do Pomorza ................................. 11

Tadeusz Nawrolski. From One Pomerania to Another. Summary ..... 22

Grażyna Nawrolska Narodziny nowej specjalności – archeologia miast. Spojrzenie na archeologię Starego Miasta w Elblągu............................................. 25

The Development of a New Specialisation – Urban Archaeology. An Overview of the Archaeology of the Old Town in Elbląg. Summary... 48 Aleksander Andrzejewski Badania archeologiczne miast Pomorza Gdańskiego w drugiej po- łowie XX i na początku XXI wieku.................................................... 51

Archaeological Investigation of the Towns of Gdańsk Pomerania in the Second Half of the Twentieth and the Beginning of the Twenty- -First Centuries. Summary................................................................ 62

Marian Rębkowski Miasta Gryfa. Przyczynek archeologiczny do badań nad polityką lokacyjną książąt zachodniopomorskich w XIII wieku.......................... 65

The Town of the Griffin. Archaeological Contribution to Research on the Policy of Town Foundation of the Pomeranian Rulers in the 13th Century. Summary .................................................................... 74

Marcin Majewski Recz – miasto na dawnym pograniczu pomorsko-nowomarchijskim. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych ............................... 77

Recz – a Town Between Pomerania and the New March. Results of Archaeological Investigations. Summary........................................... 89

Grzegorz Borowski Początki i rozwój miast na Dolnym Śląsku. Przykład Środy Śląskiej . 91

The Beginnings of Towns in Lower Silesia. The Example of Środa Śląska. Summary ............................................................................. 104 Archeologia miast… - blok_dp - 2016-10-30.indd 5 2016-12-01 10:55:41 6

Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich Jerzy Piekalski Stratygrafia a dendrochronologia na placu Nowy Targ we Wrocławiu. Problemy interpretacyjne........................................................... 107

Stratigraphy and Dendrochronology at Nowy Targ Square in Wrocław. Problems of Interpretation. Summary ...................................... 122

Jerzy Maik Krosno brzezińskiego piwowara ....................................................... 125

The Loom of a Brewer in Brzeziny. Summary .................................. 134

Andrzej Kowalczyk Ceramika kamionkowa w Polsce. Badania archeologiczne w ostatnim dwudziestoleciu......................................................................... 135

Stoneware Vessels in Poland. Research in the Last Twenty Years. Summary ......................................................................................... 149

Michał Starski Znaleziska importowanych naczyń ceramicznych w mniejszych miastach Pomorza Gdańskiego w późnym średniowieczu...................... 151

Imported Ceramic Wares Findings in Smaller Towns of Gdańsk Pomerania in Late Medieval Times. Summary ..................................... 169

Maria Dąbrowska Fragmenty renesansowych pieców z zamku w Prabutach................. 171 Fragments of a Renaissance Stove from the Castle at Prabuty. Summary ......................................................................................... 176

Lech Marek Nowożytny puginał z Elbląga .......................................................... 179

A Renaissance Dagger with a Elbląg. Summary .............................. 185

Henryk Paner Sanktuarium Świętej Krwi i znaki pielgrzymie z Wilsnacku............... 187

The Sanctuary of the Holy Blood and Pilgrim Badges from Wilsnack. Summary ......................................................................................... 199 architektonicznych.................................................................................... 201

Warsaw Cathedral in the Light of Recent Archaeological and Architectonic Research. Summary............................................................. 226

Grażyna Nawrolska Wstępne wyniki prac archeologicznych w rejonie bastionu Bramy Kowalskiej w Elblągu ........................................................................... 229

Interim Results of Archaeological Research in the Region of the Kowalska Bastion and Gate in Elbląg. Summary................................. 243 Archeologia miast… - blok_dp - 2016-10-30.indd 6 2016-12-01 10:55:41 Cezary Kardasz Rynek kredytu pieniężnego w późnośredniowiecznym Elblągu (XIV– – pierwsza połowa XV wieku) .......................................................... 245 The Monetary Credit Market in Late Medieval Elbląg (Fourteenth and First Half of Fifteenth Centuries). Summary...................................... 256 Zbigniew Polak O trudnych związkach pewnej nazwy i jej desygnatów.................... 257 The Awkward Relationship Between Full Names and Their Referents. Summary ......................................................................................... 261 Roman Kamiński Dom w konstrukcji słupowo-ramowej jako element zabudowy średniowiecznego Trzebiatowa.............................................................. 263 Timber Framed House as an Example of the Medieval Architecture of Medieval Trzebiatów. Summary.................................................... 275 Archeologia miast… - blok_dp - 2016-10-30.indd 7 2016-12-01 10:55:41