Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Radość. Aspekty językowo-kulturowe

red. Grazyna Filip, red. Magdalena Patro-Kucab

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2015
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788379961634
 
 
 

 

Na publikację złożyło się czternaście rozpraw językoznawców
i literaturoznawców z pięciu europejskich krajów: Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, i Ukrainy. Tematem wiodącym monografii jest wieloaspektowe aksjologiczne rozumienie radości. Z jednej strony może to być afiliacyjna wartość wysoka, wynikająca z dążenia do nawiązywania i utrzymywania bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, z potrzeby emocjonalnego i społecznego zakorzenienia. Z drugiej natomiast może to być najniższa, ale jakże ludzka w hierarchii aksjologicznej wartość hedonistyczna wyrażająca się dążeniem do zaspokajania własnych przyjemności i unikania spraw przykrych. W obu ujęciach do wyrażenia tej emocji służy potencjał kodów niewerbalnych, werbalnych i parawerbalnych. Autorzy uczynili przedmiotem swoich obserwacji zarówno jednostki leksykalne wyrażające radość w językach narodowych (polskim, słowackim i ukraińskim), jak i różne utwory literackie (współczesna rosyjska nowelistyka, teksty polskich utworów muzycznych), wypowiedzi internetowe, a także materiały marketingowe. Ich wielokierunkowe pogłębione refleksje stały się przypomnieniem o potrzebie empatii, ponieważ – jak zauważa przywoływany w jednym z artykułów Fiodor Dostojewski – „nie można kochać ludzi, nie kochając ich radości”.

 

 

 

 

Spis treści:

 

„Niezmącona radość życia (nie jest udziałem śmiertelnych)”. Słowo od redakcji

Kazimierz Ożóg, Kilka uwag językowo-kulturowych o radości chrześcijańskiej

Fred Schulz, „Nie można kochać ludzi, nie kochając ich radości” (F.M. Dostojewski)

Marta Vojteková, Vyjadrovanie radosti v slovenčine

Наталія Шумарова, Kогнітивно-комунікативний змістконцепту радість (за матеріалами опитування студентської аудиторії)

Ірина Бундза, Польські іменники singularia tantum на позначення радості: словниково-корпусний аналіз

Оксана Лозинська, Фразео-семантичне поле „радістьу польській мові (на матеріалі польської кінематичної фразеології)

Robert Słabczyński, O pragmatycznych funkcjach wyrażania radości

Grażyna Filip, Radość z jazdy samochodem jako językowy sygnał kreowania marki

Justyna Majchrowska, Leksykalne i graficzne sposoby wyrażania radości na przykładzie netlogu

Ірина Мариненко, Газетний гумор як джерело радості (на прикладі текстів газети „Сільські вісті”)

Елена Сердобинцева, Концепт радость в книге К. Антаровой Две жизни

Róża Klimczak, „Rosną skrzydła u ramion…” – określanie radości
w tekstach zespołu Stare Dobre Małżeństwo

Aleksandra Norkowska, Spotkanie z królem. O wspólnotowym przeżywaniu radości w piśmiennictwie czasów stanisławowskich

Magdalena Patro-Kucab, Radość komplementowania. Pochwała osobistości życia publicznego (Alojzy Feliński, Do Tadeusza Czackiego)

Krystyna Krawiec-Złotkowska, „Gdzie biesiada, tam bies siada...”. Słów kilka o gościach i (nie)wątpliwych uciechach stołu w poezji Wacława Potockiego

Grzegorz Jaśkiewicz, Freude, Ekstase, Missbehagen – Der Fall der Mauer in Thomas Hettches Nox