Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Społeczne skutki migracji zarobkowych. Na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia

Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Stron: 280
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379965762

 

Autor: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018

Dział:

Stron: 280

ISBN/ISSN: 9788379965762

Spis treści

Table of contents

 

Содержание

Wstęp

R o z d z i a ł  I

Zjawisko migracji w świetle opracowań naukowych i źródeł prawa

1.1. Migracje i ich rodzaje

1.2. Inne pojęcia związane z migracjami

1.3. Skala i konsekwencje zjawiska migracji

1.3.1. Migracje powrotne

1.3.2. Pozytywne i negatywne strony migracji zagranicznych

1.4. Regulacje prawne umożliwiające migracje

1.4.1. Akty prawne i instytucje umożliwiające migracje ludności na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

1.4.2. Współczesne regulacje prawne imigracji i emigracji

1.5. Polska polityka migracyjna

 

R o z d z i a ł  II

Zarys wybranych teorii migracji

2.1. Koncepcja Ravensteina

2.2. Teoria przejścia migracyjnego

2.3. Teoria pushpull

2.4. Ekonomiczne teorie migracji

2.4.1. Klasyczna teoria migracji

2.4.2. Neoklasyczna teoria migracji

2.4.3. Nowa Ekonomiczna Teoria Migracji (New Economics of Labor Migration)

2.4.4. Teoria dualnego rynku pracy

2.4.5. Teoria systemu światowego

2.5. Teorie socjologiczne

2.5.1. Sieci społeczne

2.5.2. Teoria napięć anomicznych

2.5.3. Koncepcja ponadnarodowej przestrzeni społecznej

2.5.4. Koncepcja skumulowanej przyczynowości

2.5.5. Perspektywa strukturacyjna

2.5.6. Nowa ekonomia instytucjonalna .

2.5.7. Koncepcja kapitału społecznego

Podsumowanie

 

R o z d z i a ł  III

Migrujący obywatele Galicji i powojennego polskiego Podkarpacia

3.1. Historia migracji na ziemiach polskich – rys historyczny

3.2. Sytuacja demograficzno‐gospodarcza na terenach dawnej Galicji i współczesnego Podkarpacia

3.3. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego

3.4. Historia regionu i jego rozwój – XX w.

3.5. Współczesne uwarunkowania społeczno‐gospodarcze Podkarpacia

3.6. Podkarpacie w kręgu migracji

3.7. Perspektywy i rozwój regionu

 

R o z d z i a ł  IV

Założenia badań doświadczeń migracyjnych w opinii społecznej mieszkańców Podkarpacia

4.1. Przedmiot badań a problemy i hipotezy badawcze pracy

4.2. Metoda i techniki badań – charakterystyka narzędzi badawczych

4.3. Logika doboru próby w badaniu ilościowym oraz procedura badawczo‐analityczna

4.4. Założenia metodologiczne badania jakościowego

 

R o z d z i a ł  V

Opinie mieszkańców Podkarpacia o uwarunkowaniach i społecznych skutkach migracji – wyniki badań własnych

5.1. Opinie migrantów

5.1.1. Charakterystyka społeczno‐demograficzna migrantów objętych badaniem

5.1.2. Praca na emigracji

5.1.3. Deklarowana więź z krajem i rodziną osób migrujących

5.1.4. Życie towarzyskie i kulturalne na emigracji

5.2. Opinie studentów dotyczące zjawiska migracji

5.2.1. Charakterystyka ankietowanej grupy studentów

5.2.2. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej

5.2.3. Plany młodzieży studenckiej z Podkarpacia dotyczące emigracji

5.3. Analiza obrazu migracji w wypowiedziach studentów studiów niestacjonarnych

 

Wnioski i zakończenie

 

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

Artykuły

Źródła prawa

Dokumenty elektroniczne

 

Aneks

Kwestionariusz ankiety dla wyjeżdżających

Kwestionariusz ankiety dla studenta

Wybrane prace dotyczące migracji – recenzje

 

Wykaz rysunków, tabel i wykresów

Streszczenie

Summary

Резюме