Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza

red. Jan Olszewski , red. Łukasz Błaszczak , red. Rafał Morek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Stron: 612
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379966066

 

Autor: red. Jan Olszewski , red. Łukasz Błaszczak , red. Rafał Morek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018

Dział:

Stron: 612

ISBN/ISSN: 9788379966066

Spis treści

 

Wielki Profesor dr hab. Jan Łukasiewicz

 

Marcin Niemczyk

Wspomnienie o Profesorze Janie Łukasiewiczu

 

Tomasz P. Antoszek

Zasada poufności mediacji a spotkania informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów

 

Beata Bachurska

Materialnoprawne i procesowe skutki zakończenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

 

Marcin Białecki

Praktyczne aspekty mediacji transgranicznej w sprawach z udziałem dziecka

 

Aneta Biały

Uregulowania prawne mediacji cywilnych – próba oceny

 

Włodzimierz Broński, Piotr Sławicki

Zasada neutralności mediatora w polskim prawie cywilnym

 

Oskar Bróż

Perspektywy alternatywnych metod rozwiązywania sporów o zdarzenia medyczne w Polsce w oparciu o doświadczenia ADR w Stanach Zjednoczonych

 

Aleksandra Budniak-Rogala

Wymóg obligatoryjny pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. – de lege lata i de lege ferenda

 

Tomasz Cyrol

Aksjologiczne aspekty ugody mediacyjnej

 

Tomasz Drozdowski

Procedura koncyliacyjna w Japonii

 

Elżbieta Feret

Mediacje i negocjacje w sektorze publicznym

 

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym

 

Anna Golonka

Kompensacja i jej znaczenie dla pojednania się pokrzywdzonego ze sprawcą przestępstwa

 

Aneta Jakubiak-Mirończuk

Mediacja z perspektywy wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy statystyką a oczekiwaniami

 

Monika Klejnowska

Koszty mediacji w sprawach karnych

 

Katarzyna Kłosowska-Lasek

Partnerskie podejście administracji do obywatela w świetle przepisów o mediacji w postępowaniu administracyjnym

 

Agata Ludera-Ruszel

Ograniczenia dopuszczalności zawarcia ugody przed mediatorem w sprawach z zakresu prawa pracy

 

Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o etyce arbitra

 

Grzegorz Maroń

Chrześcijańska teoria prawa jako kierunek we współczesnej myśli prawniczej

 

Elżbieta Małecka

Wpływ ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich na sytuację prawną konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym

 

Arita Masłowska

Udział obrońcy w postępowaniu mediacyjnym

 

Eugeniusz Moczuk

Mediacje w świetle teorii interakcjonizmu symbolicznego. Ujęcie socjologiczne

 

Małgorzata Modrzejewska

Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich

 

Krystian Mularczyk, Hanna Drynkorn

Rola radcy prawnego lub adwokata w mediacji

 

Rafał Morek

Dowód z opinii biegłego w arbitrażu: w poszukiwaniu standardów i rozwiązań niektórych problemów praktyki sądowej

 

Łukasz Mroczyński-Szmaj

Postępowanie przed koordynatorem do spraw negocjacji oraz status prawny nowej instytucji ADR w sektorze energetycznym

 

Andrzej Olaś

O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka

 

Jan Olszewski

Obowiązki informacyjne w mediacjach konsumenckich

 

Sylwester Pieckowski

Prace UNCITRAL nad projektem regulacji w sprawie uznawania i wykonywania międzynarodowych ugód handlowych będących rezultatem koncyliacji

 

Łukasz J. Pikuła

Prawa piękne, sprawiedliwe i dobre, czyli wiedza jako fundament państwa idealnego u Platona

 

Jerzy Plis

Mediacje z udziałem przedstawicieli różnych kultur

 

Sebastian Podmiotko

Wykorzystanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów na polskim rynku kapitałowym

 

Marta Sagan

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez osobę świadczącą usługi mediacji

 

Tobiasz Serafin

Mediacja w ochronie zdrowia

 

Piotr Krzysztof Sowiński

Mediacja karnoprocesowa

 

Rajmund Stapiński

Polubowne rozwiązywanie sporów powstałych w ramach procedur udzielania zamówień publicznych

 

Małgorzata Szreniawska

Mediacja z perspektywy nauki administracji

 

Piotr Szreniawski

Mediacja jako poszukiwanie dobra wspólnego

 

Andrzej Szumański

Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia

 

Renata Świrgoń-Skok, Aneta Arkuszewska

Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny

 

Stanisław Wrzosek

Nauka administracji w ujęciu systemowym

 

Karol Zawiślak

Skutki procesowe przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra – wybrane zagadnienia regulacji prawa polskiego na tle porównawczym

 

Bibliografia

 

Czasopisma

 

Orzecznictwo

 

Akty prawne

 

Wykaz skrótów

 

Wykaz kodeksów etyki

 

Netografia