Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kryteria wyboru i oceniania w kulturze

red. Joanna Winnicka-Gburek , red. Bogusław Dziadzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
Stron: 376
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365155757

 

Autor: red. Joanna Winnicka-Gburek , red. Bogusław Dziadzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017

Dział:

Stron: 376

ISBN/ISSN: 9788365155757

Kultura we wszelkich swych przejawach wymaga przyjęcia co najmniej jednej z dwóch postaw. Pierwszą, a przy tym jedyną formą ontologicznej neutralności, jest czysta, niezależna od indywidualnych czy zbiorowych doświadczeń kontemplacja. Jakkolwiek atrakcyjna może się wydawać ta perspektywa dla rozważań teoretycznych, należy podkreślić, że owa „czysta” postawa, nieobarczona jakąkolwiek empirią potoczności czy dociekania naukowego, jest (skądinąd użyteczną) niczym więcej jak utopią. Nie wdając się w dyskusje nad przedmiotem tego, czym jest kultura, nie próbując dociec jej źródeł ani konieczności, a poprzestając na fundamentalnym wymiarze istnienia, jakim jest emanacja jej przejawów, pozostaje nam w mówieniu o tym, co stanowi kulturę, przyjąć drugą postawę, tę, która wychodząc od kryteriów, zawsze łączy się z ocenianiem. Pojawia się tu jednak zasadniczy problem znaczenia perspektywy, z jakiej przyjmuje się takie czy inne kryteria, tym samym determinuje cel oraz funkcje oceny. Kryteria bowiem, jako klasyfikujący zbiór cech umożliwiających poznanie, nie muszą być w jakimkolwiek stopniu kompletne ani nasycone tym, co nazywalibyśmy (nie wdając się w kolejną dysputę o racjonalności) prawdą czy odpowiedniością względem rzeczywistości. Wystarczy mniej lub bardziej uporządkowana logicznie struktura cech oraz własności, by na tej podstawie oddzielać jedne przedmioty od innych, a nawet dokonywać względem nich hierarchicznego porządkowania. (Ze Wstępu)

 

Kryteria wyboru i oceniania w kulturze cechuje wielowymiarowo rozumiana interdyscyplinarność. W gronie autorów reprezentujących środowisko akademickie znaleźli się uczeni, teoretycy, badacze kultury lub działalności/edukacji kulturalnej w perspektywie pedagogicznej, kulturoznawczej, filozoficznej, z zakresu zarządzania humanistycznego czy nauk o sztuce. Teksty te dopełnione zostały wypowiedziami doświadczonych praktyków działalności/edukacji kulturalnej z różnych ośrodków, stanowiąc tym samym cenne egzemplifikacje podjętego namysłu nad tematem głównym i zagadnieniami szczegółowymi. Wypada mi po raz kolejny podkreślić słuszność i owocność tak pomyślanej programowo synergii teoretyczno-praktycznej. (prof. dr hab. Dariusz Kubinowski) 

 

Spis treści
Słowo wstępne
Część I NORMY, WARTOŚCI, DYLEMATY
Maria Gołębiewska, Kulturowe uwarunkowania normatywności – próba systematyzacji
Dariusz Juruś, W obronie granic w kulturze współczesnej
Wojciech Świątkiewicz, O wartościowaniu w kulturze. W kręgu refleksji socjologicznej inspirowanej myślą Leona Dyczewskiego OFMConv
Tadeusz Miczka, Osoba w sieci a osoba integralna
Bogusław Dziadzia, Zaufanie w kapitale kulturowym i niemoc dojrzenia, że król jest nagi
Część II O UCZENIU WARTOŚCIOWANIA
Katarzyna Olbrycht, Miejsce edukacji kulturalnej w uczeniu się wartościowania w kulturze. Pytania i dylematy
Barbara Głyda-Żydek, Wartościowanie (w) przestrzeni publicznej
Elżbieta Staniszewska, Estetyczne i pozaestetyczne wartości designu
Bogumiła Mika, Sala koncertowa jako muzeum. Kryteria doboru repertuaru muzyki artystycznej – między tradycją a ideami postępu i awangardy
Dorota Sieroń-Galusek, Biograficzność. Rozumienie i porozumienie
Anna Józefowicz, Szczęśliwe dzieciństwo w kontekście więzi rodzinnych na przykładzie wybranej współczesnej literatury dla dzieci
Ewelina Konieczna, Gusty i guściki. O popularnej krytyce filmowej
Justyna Żak, Artyści, odbiorcy i kuratorzy jako arbitrzy dzieł sztuki współczesnej
Część III W KIERUNKU PRAKTYK KULTUROWYCH
Emil Orzechowski, „Gwałtu, co się dzieje!”
Anna Michalak Pawłowska, Warszawski program edukacji kulturalnej
Katarzyna Plebańczyk, Warunki skuteczności menedżera kultury na przykładzie projektu dydaktycznego
Alicja Kędziora, Edukacja kulturalna w kontekście obchodów rocznicowych. Przypadek Roku Tadeusza Kantora
Ewa Tomaszewska, Ocenianie przedstawienia teatralnego przez młodzież – obserwacje z badań
Grażyna Zielińska, Nierozerwalna symbioza dramy i teatru. Pytanie o kryteria na egzaminie kwalifikacyjnym „pedagogów dramy”
Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Kryteria wyboru i oceniania w działalności kulturalnej – perspektywa samorządu
Małgorzata Barbara Strońska, O misji, wizji i świecie szlachetnych wartości we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka
Michał Fita, Okiem praktyka. O działalności animatora kultury w środowisku lokalnym