pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Abstrakty
DOI: 10.12797/LV.12.2017.24

Udostępnij
 

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zuzanna Topolińska: Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA
Anna Czelakowska: Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego
Ewa Rudnicka: Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych
Jacek Szczepaniak: Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomii)

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA
Stanisław Koziara, Renata Przybylska: Gość czy obcy? Od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładów biblijnych. Problemy ekwiwalencji
Dorota Masłej: Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św.
Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska: Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka
Kinga Tutak: Funkcje dwukropka w polskich opracowaniach normatywnych dotyczących interpunkcji (1770–1935)

SŁOWIAŃSZCZYZNA
Zbigniew Babik:  W poszukiwaniu tzw. „centrum toponimii słowiańskiej” – przypadek ziem polskich. Cz. 2
Norbert Ostrowski:  Od comitativu do spójnika. O pochodzeniu słowiańskiego spójnika i oraz litewskiego ir ‘i; też’

ETYMOLOGIA
Marek Stachowski: Pol. pantałyk i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki ‒ uwagi o pochodzeniu
Krzysztof T. Witczak: Łacińskie lōrum w świetle etymologii

SOCJOLINGWISTYKA
Ewa Dzięgiel: Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie
Mirosława Sagan-Bielawa: Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku)

DIALEKTOLOGIA
Irena Bogoczová: Východolašská nářečí vs gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie
Katarzyna Konczewska: Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA
Maciej Rak: Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze

DEBIUTY NAUKOWE
Joanna Wołoszyn: Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy

Dotychczas ukazały się następujące numery czasopisma:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka